مهمانان هتل ها معمولا چه چیزهایی را با خود از هتل می برند؟

مهمانان هتل ها معمولا چه چیزهایی را با خود از هتل می برند؟

۱۳۹۷/۰۵/۲۷   -   ۲ سال قبل
مهمانان هتل ها معمولا چه چیزهایی را با خود از هتل می برند؟

بیشتر افرادی که در هتلها اقامت میکنند، در پایان چیزی از هتل با خود میبرند، حتی اگر آنچه با خود میبرند تهمانده شامپو هتل یا خودکار و دفترچه روی پاتختی باشد. نتایج پژوهش هتلهای زنجیرهای Wellness Heaven از هتلداران نشان میدهد که کار همیشه به شامپو یا صابون خوشبو ختم نمیشود.

بر اساس نتایج این پژوهش، حوله (صورت یا تن) از اشیایی است که مهمانان هتلها به آن علاقه ویژهای دارند. ۸۳ درصد هتلداران شرکتکننده در این تحقیق اعلام کردهاند که مهمانانشان در پایان اقامت حولهها را هم با خود میبرند؛ ۶۳ درصد مهمانان این هتلداران حوله حمام، ۴۵ درصدشان چوب رختی و ۳۲ درصد آنان هم خودکار هتل را با خود بردهاند.

در رتبه پنجم فهرست کالاهای سرقتی قاشق و چنگال قرار دارد. ۳۰ درصد هتلداران شرکتکننده در پژوهش یادشده گفتهاند که مهمانانشان قاشق و چنگال هتل را با خود میبرند.

تفاوت سلیقه ملیتهای مختلف

بنا بر اعلام برخی هتلداران، برخی مهمانان لامپ، دستمال توالت، روتختی و گاه تشک تخت را هم پس از پایان اقامت با خود بردهاند. البته تبلت یا تلویزیون هم در فهرست کالاهای سرقتی دیده میشود.

نگاهی دقیقتر به فهرست یادشده نشان میدهد که هر ملیتی به چه کالایی علاقه بیشتری نشان میدهد. مثلا شمار سوئیسیهایی که سشوار هتل را با خود بردهاند، بالاتر از حد متوسط است. آلمانیها سلیقه خستهکنندهتری دارند؛ آنان بیشتر حوله دست و صورت، حوله حمام یا لوازم آرایش میدزدند. اتریشیها هم علاقه ویژهای به لوازم آشپزخانه دارند؛ قاشق و چنگال، ظرف و حتی قهوهجوش از جمله اشیایی هستند که به گفته هتلداران، مهمانان اتریشی با خود بردهاند.

ایتالیاییها به لیوان شراب علاقه دارند. فرانسویها کاملا متفاوت ظاهر میشوند. بر اساس نتایج این پژوهش، مهمان فرانسوی با فاصله معناداری نسبت به دیگران تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور را با خود میبرد. هلندیها هم به نظر میرسد عملگراتر باشند؛ آنان بیشتر لامپ و کاغذ توالت میدزدند.
نظر بیشتری وجود ندارد