• آب انبارهای قزوین
  • آب انبارهای قزوین

آب انبارهای قزوین

نوشتن نظر


آب انبار های قزوین ؛ میراث سرداروحاجی

قزوین از نظر بهره برداری از آب یا به قول امروزی ها مهندسی آب ، از گذشته های دور شهر پیشرفته اب بوده و مهم ترین نشان آن نیز آب انبار های متعددی ساخته شده در این شهر است .

برخی از این آب انبارها متعلق به دوره قاجار و برخی هم متعلق به دوره صفویه هستندو ما از میان شان چند تایی را برای دیدن به شما معرفی می کنیم : اولی آب انبار سردار بزرگ در خیابان راه آهن است که مخزن بزرگ و گنبد عظیم آن هر بیننده ای را به حیرت وا می دارد . بانی این آب انبار یکی از سرداران سپاه فتحعلی شاه قاجار بوده و به همین علت به آب انبار سردار معروف شده است .


نمایش بیشتر