• سال نوی چینی
  • سال نوی چینی
  • سال نوی چینی

سال نوی چینی

  (Chinese New Year)   

نوشتن نظر


سال نوی چینی که در ژانویه یا فوریه برگزار می شود، یکی از آیین های کهن چین است. به همین علت، در پارک «لوانگوا»، هر سال زنگ سال نو به صدا در می آید و براساس متون گذشته، اگر این زنگ 108 بار صدا کند، می گویند سال خوب و خوشی خواهد داشت.

این زنگ برای مردم شانگهای اهمیت زیادی دارد و پس از پایان مراسم شب سال نو، بسیاری از مردم راهی معابد می شوند. حتی کاروان عظیمی از مردم با اژدهای ساختگی در معابد حضور دارند و می گویند اگر کسی هنگام دیدن اژدها آروز کند، خواسته او به سرعت برآورده می شود!


نمایش بیشتر