• موزه خلخال ( حمام تاریخی نصر )
  • موزه خلخال ( حمام تاریخی نصر )
  • موزه خلخال ( حمام تاریخی نصر )
  • موزه خلخال ( حمام تاریخی نصر )
  • موزه خلخال ( حمام تاریخی نصر )
  • موزه خلخال ( حمام تاریخی نصر )

موزه خلخال ( حمام تاریخی نصر )

نوشتن نظر


قدمت این حمام مربوط به دوره قاجار بوده و در ابتدا به عنوان بنائی عام المنفعه برای تامین نیازهای اهالی محل بنا شده است. فرم معماری آن از اصول حمامهای تاریخی ایران پیروی میکند.حمام از طریق یک ورودی به هشتی و از آن جا به پیشخان منتهی می شود.سربینه بانقشه مربع و چهار بازوی کناری از حمام های تاریخی تبعیت می کند.بخش گرمخانه به فرم هشت ضلعی و در ارتباط با فضاهای خدماتی و خزینه است.این حمام در قسمت سربینه دارای نقاشی های زیبا است.

حمام نصر خلخال پس از پایان عملیات مرمتی آن در سال 1386  به عنوان موزه خلخال مورد بهره برداری قرار گرفته  و اشیاء موزه بخشی از تاریخ و فرهنگ منطقه را به معرض نمایش قرار داده است.


نمایش بیشتر