• رستوران نهنگ سفید

رستوران نهنگ سفید

  پشت بازار مریم – نوار ساحلی
  07647693754

نوشتن نظر


رستوران نهنگ سفید در پشت بازار مریم و رو به روی دریا قرار دارد. این رستوران انواع غذاهای فرنگی و ایرانی را طبخ می کند.

در این رستوران همچنین برنامه موسیقی زنده برقرار می باشد.

نمایش بیشتر